მშენებლობის პროცესში

ობიექტის 1 (კიევი)

06m07m11m

ობიექტის 2 (კიევი)

242524242424